CV Ulla Andrén

  • 2005  Diplomerades som psykosyntesterapeut vid Psykosyntes Institutet i Göteborg.
  • 2008 Genomgick handledarutbildning vid Psykosyntesakademin i Stockholm
  • 2012 Disputerade i ämnet pedagogik. Avhandlingen handlar om betydelsen av själv-medvetenhet och själv-kännedom i yrket.
  • 2012 - lektor inriktning pedagogik i arbetslivet

Jag startade min yrkesbana som ämneslärare i naturvetenskapliga ämnen. Under min yrkesverksamma tid har jag alltid intresserat mig för utvecklingsfrågor och detta intresse ledde mig in på området ledarskap och organisationsutveckling och under några år arbetade jag som rektor. Under denna period  fick jag del av såväl den statliga rektorsutbildningen som magisterprogrammet med inriktning mot ledning av pedagogiska verksamheter. Erfarenhet från dessa verksamheter fick mig att inse att det som sägs i teorier om organisation ofta behöver kompletteras med god människo-kännedom och klokskap. Av dessa skäl kompletterade jag den akademiska utbildningen med en vidareutbildning inom området personlig utveckling. På så sätt har jag fått en fördjupad förståelse för såväl de individuella som de organisatoriska förutsättningarna för utveckling i arbetslivet.

Jag tar emot klienter i terapi och handledning.  Jag undervisar också  i kurser med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, organisationsutveckling,  ledarskap, kommunikation och samtalsmetodik samt vetenskaplig metod vid Högskolan Väst.