Som terapeut och medmänniska blir jag din följeslagare och stödjer dig i att att utforska svårigheter och möjligheter i det som verkar fastlåst i ditt liv. Med hjälp av guidande frågor får det som är du större utrymme och möjlighet att komma till uttryck.
Genom terapin får du hjälp att sätta ord på det du upplever och dina erfarenheter kan förstås på nya sätt. Våra samtal hjälper dig att få syn på tidiga mönster och du får möjlighet att upptäcka nya sidor hos sig själv. Kanske har du en känsla av att något fattas i ditt liv eller är ofullständigt. Kanske bär du på en längtan till förändring. Något som ännu inte tagit form men som kan komma till liv i samtalet. Personlig förändring eller utveckling växer fram i en samverkande process, en gemensamt skapande aktivitet. I arbetet med självreflektion är tankar, känslor och kroppens språk lika viktiga. Vi använder olika tekniker som samtal, inre dialog, symboler, drömmar och fri målning i reflektionsprocessen.

Terapi kan också ses som ett medel för kompetensutveckling för yrkeslivet. Som professionell behöver man ha tillgång till både teorier och metoder specifika för varje yrke. Men det finns också en personlig del som har samband med hur man svarar an i situationer som uppkommer på arbetsplatsen. Det handlar om relationskompetens och medvetenhet om etik. Det handlar också om att vara äkta och trovärdig i sitt handlande, så att det finns en överensstämmelse mellan vår yttre och inre verklighet. Man behöver integrera känslor i arbetet, ha ett gott omdöme och förmåga att göra sin röst hörd. Det är också viktigt att kunna lyssna på och ha förståelse för andras åsikter och uppfattningar. I moderna organisationer förväntas kunskapsutveckling i yrket till stor del ske i mötet mellan medarbetare med olika kompetenser eller kulturell bakgrund. En sådan utveckling kräver både öppenhet för andra och medvetenhet om personliga utgångspunkter.